صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   گرایش مدیریت ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی


گرایش مدیریت ورزشی در 6 بخش مدیریت بازاریابی در ورزش ، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ، مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی ، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی و مدیریت رویداد های ورزشی دانشجو می پذیرد.

 

1_گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش :

·      در مدیریت بازاریابی در ورزش تاکید بر اهمیت و فلسفه بازاریابی ، توانمندی در آنالیز سازمان ها ، طراحی برنامه ، منابع درآمد ورزشی ، توانایی و مهارت مدیریت یک تیم یا سازمان و ... می باشد.

 

دروس گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی

مدیریت بازاریابی جهانی

سمینار در بازاریابی ورزشی

نظریه های سازمان و مدیریت

کارورزی در بازاریابی ورزشی

مدیریت نشان و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

 

دروس اختیاری:

اخلاق در ورزش

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت رفتار سازمانی

اصول، مبانی و فلسفه تربیت بدنی

نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازاریابی

مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک

 


2_گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی :

·      در مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی به بررسی مدیریت و مهارت های مالی ( بحث اقتصادی) ، ساخت و تجهیز اماکن  ، نحوه تامین منابع مالی ، توجه به مسائل زیست محیطی در مدیریت اماکن و ... پرداخته می شود.

 

دروس گرایش مدیریت  اماکن و تاسیسات ورزشی:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

مدیریت طراحی و نگه داری اماکن و تجهیزات ورزشی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت توسعه ، تجهیز و نگه داری اردوگاه ها و اماکن ورزشی-تفریحی

سمینار در مدیریت و اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی

مدیریت امنیت در اماکن ورزشی

نظریه های سازمان و مدریت

 

دروس اختیاری:

آشنایی با مجموعه ها واستادیوم های بزرگ ملی و بین المللی

برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت بازاریابی در ورزش

آشنایی با استاندارد های وسایل و تجهیزات رشته های ورزشی

مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی

 


3_گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی :

·      در مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی اثر مثبت تفریحالت سالم بر انسان ، اداره و مدیریت پارک های تفریحی ، راهکار های مدیریتی در زمینه اوقات فراغت ورزش های تفریحی ، اوقات فراغت و ورزش های تفریحی اقشار خاص و ... به دانشجویان آموزش داده می شود .

 

دروس گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش ها تفریحی:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

مدیریت اردوها و رویداد های همگانی و تفریحی

گردشگری ورزشی

نظریه ها و مبانی اوقات فراغت

جامعه شناسی اوقات فراغت

نظریه های سازمانی مدیریت

 

دروس اختیاری:

مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی

اوقات فراغت و محیط زیست

مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی

مبانی حقوق ورزشی

مدیریت مالی و اداری در ورزش

 


4_گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی :

·      در مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی به بررسی شناخت فرایند های مدیریتی در ورزش ، مهارت های لازم در بحث مدیریت استراتژیک ، تجزیه و تحلیل مشکلات سازمانی و ... پرداخته می شود.

 

دروس گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش

برنامه ریزی استراتژیک

نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت مالی و اداری در ورزش

نظریه های سازمان و مدیریت

 

دروس اختیاری:

مدیریت منابع انسانی در ورزش

کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش

یادگیری سازمانی ومدیریت دانش در ورزش

مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

 


5_گرایش مدیریت رسانه های ورزشی :

·      در مدیریت رسانه های ورزشی تاکید بر خبرنگاری ورزشی ،  تحلیل محتوای ورزشی ، فعال بودن در مطبوعات و ... می باشد.

 

دروس گرایش مدیریت  رسانه های ورزشی:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت رسانه های ورزشی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

حقوق ورزشی و حقوق رسانه

آئین نگارش زبان فارسی

نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی

جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی

خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی

ارتباط شناسی

نظریه های سازمان و مدیریت

 

دروس اختیاری:

مدیریت مالی و اداری در ورزش

سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

 


6_گرایش مدیریت رویداد های ورزشی :

·      در مدیریت رویداد های ورزشی توانایی برگزاری یک رویداد ورزشی ، همایش ورزشی ، مسابقات ورزشی ، مسابقات لیگ و ... به دانشجویان آموزش داده می شود.

 

دروس گرایش مدیریت رویداد های ورزشی:

دانشجویان رشته مدیریت ورزشی-گرایش مدیریت رویداد های ورزشی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری در ورزش

اصول و مبانی مدیریت

 

دروس تخصصی:

مدیریت راهبردی رویداد های بزرگ ورزشی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی

آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش

مدیریت بازاریابی در رویداد های ورزشی

سمینار در مدیریت رویداد های ورزشی

نظریه های سازمان و مدیریت

 

دروس اختیاری:

آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ و بین المللی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت مالی و اداری در ورزش

مدیریت پایدار در ورزش

مدیریت نظارت و ارزیابی رویداد های ورزشی

مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)