صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   گرایش رفتار حرکتی

گرایش رفتار حرکتی


گرایش رفتار حرکتی در سه بخش یادگیری و کنترل حرکتی، رشد حرکتی و آموزش تربیت بدنی دانشجو می پذیرد.

 

1_گرایش یادگیری و کنترل حرکتی :

·      در یادگیری و کنترل حرکتی تاکید بر کنترل حرکات هماهنگ توسط دستگاه عصبی ، بررسی تفاوت های فردی در افراد ورزشی و غیر ورزشی ، یادگیری اجرای مهارت ، تحلیل نقاط قوت و ضعف ورزشکاران و ... می باشد.

 

دروس گرایش یادگیری و کنترل حرکتی:

دانشجویان رشته رفتار حرکتی-گرایش یادگیری و کنترل حرکتی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش های آماری

روش ها و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

مبانی عملکرد انسان

 

دروس تخصصی:

اکتساب مهارت های حرکتی

کنترل حرکتی

یادگیری حرکتی پیشرفته

اندازه گیری حرکات انسان

سمینار در کنترل حرکتی

سمینار در یادگیری حرکتی

رشد حرکتی در طول عمر

 

دروس اختیاری:

روانشناسی شناختی

بیومکانیک حرکات انسان

آزمایشگاه رفتار حرکتی

روانشناسی ورزشی

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

اختلالات یادگیری حرکتی


 

2_گرایش رشد حرکتی :

·      در رشد حرکتی به بررسی جنبه های رشدی و حرکتی در طول عمر، ارزیابی شاخص های رشدی ، رشد حرکتی-اجتماعی ، حرکات ارادی و غیرارادی دوران طفولیت ، رابطه نمو و بالیدگی و ... پرداخته می شود.

 

دروس گرایش رشد حرکتی:

دانشجویان رشته رفتار حرکتی-گرایش رشد حرکتی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش های آماری

روش ها و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

مبانی عملکرد انسان

 

دروس تخصصی:

رشد جسمانی

رشد حرکتی در طول عمر

تربیت بدنی رشدی

عوامل موثر بر رشد حرکتی

ارزیابی رشد حرکتی

سمینار رشد حرکتی

کنترل حرکتی

 

دروس اختیاری:

روانشناسی ورزشی

اختلالات رشد و یادگیری

آزمایشگاه رفتار حرکتی

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

روانشناسی تحولی

فعالیت ورزشی و بیماری های خاص


 

3_گرایش آموزش تربیت بدنی:

·      در آموزش تربیت بدنی ساختار های دانش ، مهارت های یادگیری ، مولفه های آموزشی ، روش تدوین برنامه ی درسی تربیت بدنی و ... آموزش داده می شود.

 

دروس گرایش آموزش تربیت بدنی:

دانشجویان رشته رفتار حرکتی-گرایش آموزش تربیت بدنی مجموعا 32 واحد درسی می گذرانند که شامل 6  واحد دروس پایه ، 14 واحد دروس تخصصی ، 6 واحد دروس اختیاری و 6  واحد پایان نامه می باشد. گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) و بنا به تشخیص گروه الزامی است.

در ادامه به بیان این دروس خواهیم پرداخت.

 

دروس پایه :

روش های آماری

روش ها و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

مبانی عملکرد انسان

 

دروس تخصصی:

نظریه های آموزش تربیت بدنی

اصول و روش های آموزش اثر بخش در تربیت بدنی

روانشناسی آموزش تربیت بدنی

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی

ارزشیابی آموزشی

سمینار آموزش تربیت بدنی

رشد حرکتی در طول عمر

 

دروس اختیاری:

یادگیری حرکتی پیشرفته

کارورزی

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

آزمایشگاه رفتار حرکتی

روانشناسی ورزشی