صفحه اصلي
تربیت بدنی
کنکور ارشد
کتب کنکوری
آزمونهای آزمایشی
کلاسهای کنکور
مشاوره
منابع مطالعاتی
دانلود رایگان
نمایندگیها
درباره ما
سبد خرید
   ویژه کنکور دکتری تخصصی تربیت بدنی

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره بنا بر تجربه موفق چندین ساله خود و همچنین طی مشورت، بررسی و نظر جمعی اساتید و رتبه های برتر، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری تربیت بدنی سال 1399 را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری رفتار حرکتی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

کتاب صفر تا صد آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

1000 تست آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

رشد حرکتی

۱- رشد حرکتی انسان ایساکس انتشارات آییژ

۲- نمو بالیدگی وفعالیت بدنی مالینا و بوچارد        انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی

1- درک رشد حرکتی گالاهو و آزمون         انتشارات علم

2- رشد حرکتی راهیان دکتری دکتر صالحی

یادگیری حرکتی

۱- کنترل ویادگیری حرکتی انتشارات علم وحرکت

۲- کنترل حرکتی انسان انتشارات علم وحرکت

۱- یادگیری وکنترل حرکتی مگیل           انتشارات پژوهشگاه

2- یادگیری حرکتی راهیان دکتری دکتر صالحی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

کتاب صفر تا صد آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

1000 تست آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

فیزیولوژی پیشرفته

۱- فیزیولوژی پیشرفته جلد اول

۲- فیزیولوژی قلب و عروقی پیشرفته                     ترجمه دکتر گایینی و دکتر چوبینه

۱- فیزیولوژی عصب عضله پیشرفته گاردینر ترجمه قراخانلو

۲- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی جلد اول ترجمه دکتر گایینی ودکتر دبیدی روشن

 

بیوشیمی ورزشی

۱- بیوشیمی ورزشی دکتر ران موگان و دکتر میکاییل گلیسون ترجمه دکتر گایینی وهمکاران

۲- بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی دکتر مک لارن و      دکتر مورتون ترجمه دکتر دریانوش

1- پایش بیو شیمیایی ترجمه دکتر گاییینی

۲- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته جلد دوم

3- جزوه بیوشیمی دکتر گایینی دانشگاه تهران

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری مدیریت ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی            دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

کتاب صفر تا صد آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

1000 تست آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

اصول و مبانی -مدیریت بازاریابی ورزشی

۱- مبانی مدیریت رابینز ترجمه اعرابی

۲- نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت                          دکتر علی اکبر فرهنگی

۳- مدیریت بازاریابی داور ونوس

۱- مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی

۲- بازاریابی ورزشی دکتر سارا کشتگر و همکاران

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی

۱- مدیریت اماکن ورزشی دکتر اسدی

۲- مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی دکتر سجادی

۱- مدیریت اماکن تاسیسات و تجهیزات           دکتر جلالی فراهانی

۲- مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی           دکتر جلالی فراهانی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی             دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

کتاب صفر تا صد آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

1000 تست آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

آسیب شناسی ورزشی

۱- آسیب شناسی دکتر حسینی

۲- پیشگیری از آسیب های ورزشی دکتر صاحب الزمانی

3- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

۱- جزوه ارزیابی درسی دکتر مینونژاد

2- آسیب پرنتیس ترجمه  دکتر دانشمندی

 

حرکات اصلاحی

 

1- حرکات اصلاحی پیشرفته دکتر لطافت کار

۲- آزمایشگاه حرکات اصلاحی دکتر رجبی

3- کتاب حرکات اصلاحی استاد علی سیستار

4- کتاب 1000 تست ویژه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر درزابی

۱- مبانی آموزش تمرینات اصلاحی دکتر علیزاده

۲- کتاب کایفوز سینه ای دکتر رجبی

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

" منابع مطالعاتی ویژه کنکور دکتری بیومکانیک ورزشی تربیت بدنی "

لیست دروس

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

دروس عمومی

زبان انگلیسی

۱- کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتر سعید نیک پور

۲- کتاب تخصصی زبان انگلیسی تربیت بدنی             دکتر خسرو ابراهیم

۲۰۰ متن دکتر فرشید طهماسبی

استعداد تحصیلی

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی و GMAT

کتاب های استعداد تحصیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

دروس تخصصی

سنجش ، آمار و

اندازی گیری

کتاب صفر تا صد آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استاد علی سیستار

1000 تست آمار ، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

حرکت شناسی پیشرفته

1- کتاب اُتیس لاتین

۲- بیومکانیک دستگاه اسکلتی عضلانی سه جلد         دکتر قدمعلی طالبی. انتشارات دانشکده توانبخشی

1-  کتاب بیومکانیک همیل سه فصل اول

۲- کتاب لاتین  نیومن

بیومکانیک پیشرفته

۱- بیومکانیک و موتور کنترل حرکات انسان              دکتر نجاریان انتشارات امیرکبیر

۲- اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت دکتر اسلامی

بیومکانیک همیل جلد دوم

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما داوطلبین و دانشجویان گرامی

(( کاری از گروه اساتید دپارتمان تخصصی تربیت بدنی موسسه نگاره به سرپرستی استاد علی سیستار ))

 

 

  اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره