صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
     بودجه بندی درس به درس آزمون های آزمایشی ویژه کنکور 1400
  99/08/10

 

با سلام حضور همه شما دانشجویان و داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

بودجه بندی آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

www.TarbiatBadani.com

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 1 (25درصد اول)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

فیزیولوژی ورزشی

فصل یک (دستگاه عصبی و عملکرد عصبی عضلانی)

فصل دو (عضله اسکلتی ساختار و عملکرد آن)

آمار، سنجش و اندازه گیری

فصل یک (مفاهیم کلی در سنجش واندازه‌ گیری)

فصل دو (اندازه‌ گیری اجزای مربوط به تربیت بدنی)

حرکت شناسی

فصل یک (مبانی حرکت شناسی ساختاری)

فصل دو (کمربند شانه)

فصل سه (مفصل شانه)

بیومکانیک

فصل اول :مفاهیم کلی بیومکانیک ورزشی

فصل دوم :   حرکت و انواع آن

آسیب شناسی ورزشی

فصل مچ پا + شانه

حرکات اصلاحی

اندام تحتانی

رشد حرکتی

فصل یک (مقدمه ای بر رشد حرکتی)

فصل دو (مدل ها و نظریه های رشد حرکتی)

فصل سه (رشد شناختی و حرکتی)

فصل چهار (رشد اجتماعی و حرکتی)

فصل پنج (رشد قبل از تولد)

یادگیری حرکتی

فصل یک (مهارت)

فصل دو (ارزیابی رفتار حرکتی)

فصل سه (پردازش اطلاعات و تصمیم گیری)

فصل چهار (توجه و اجرا)

مدیریت ورزشی

فصل یک ( مروری بر سازمان‌های بین المللی و داخلی ورزشی)

فصل دو (جشن، مراسم و تشریفات)

فصل سه (مفاهیم مدیریت)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 2 (25درصد دوم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

فیزیولوژی ورزشی

فصل سه (متابولیسم سلولی)

فصل چهار (سازگاری های سوخت و سازی و عصبی عضلانی با ورزش)

فصل پنجم (انرژی مصرفی و خستگی)

آمار، سنجش و اندازه گیری

فصل سه (آمار چیست)

فصل چهار (شاخص های گرایش مرکز)

حرکت شناسی

فصل چهار(مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی زند زبرینی)

فصل شش (تجزیه و تحلیل عضلانی انتهای فوقانی بدن(دستها))

فصل هفت (مفصل ران و کمربند لگنی)

بیومکانیک

سیستم و فرنس در تجزیه و تحلیل حرکت بدن انسان

کمیت ها و بردارها

تجزیه و تحلیل راه رفتن (Gait)

قوانین نیوتن

مکانیک جسم سیال

دینامیک معکوس

آسیب شناسی ورزشی

فصل زانو + ساق پا

حرکات اصلاحی

اندام فوقانی

رشد حرکتی

فصل شش (تاثیرات تحریک و محرومیت زودهنگام)

فصل هفت (عوامل موثر بر رشد حرکتی)

فصل هشت (نمو و بالیدگی)

فصل نه (تغییرات فیزیولوژیکی)

فصل ده (حرکت و حواس)

یادگیری حرکتی

فصل پنج (کنترل حلقه بسته)

فصل شش (کنترل حلقه باز)

فصل هفت (اصول کنترل حرکتی و دقت حرکت)

فصل هشت (توانایی ها و تفاوت های فردی)

مدیریت ورزشی

فصل چهار(برنامه ریزی و ورزش)

فصل پنج (سازماندهی و ورزش)

فصل شش (بودجه و امور مالی)

فصل هفت (بازاریابی و ورزش)

فصل هشت (بلیط فروشی مسابقات ورزشی)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 3 (25درصد سوم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

فیزیولوژی ورزشی

فصل شش (دستگاه قلبی و عروقی و سازگاری های قلبی و عروقی با ورزش)

فصل هفت (دستگاه تنفسی و سازگاری های تنفسی با ورزش)

آمار، سنجش و اندازه گیری

فصل پنج (شاخص های پراکندگی)

فصل شش (نمرات استاندارد و انواع منحنی)

حرکت شناسی

فصل هشت(مفصل زانو)

فصل نه (مفاصل مچ پا و پا)

بیومکانیک

توصیف حرکت زاویه ای

جنب شناسی خطی

کار، توان، انرژی

آسیب شناسی ورزشی

فصل لگن + ستون فقرات

حرکات اصلاحی

فصل آزمایشگاه + فصل ثبات مرکزی

رشد حرکتی

فصل یازده (حرکت و ادراک)

فصل دوازده (بازتاب ها و رفتارهای کلیشه ای طفل)

فصل سیزده (حرکات ارادی طفولیت)

فصل چهارده (رشد حرکتی ظریف)

فصل پانزده (مهارت های حرکتی جا به جایی و استواری)

یادگیری حرکتی

فصل نه (مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری حرکتی)

فصل ده (مراحل یادگیری حرکتی)

فصل یازده (ادراک، حافظه و یادگیری)

مدیریت ورزشی

فصل نه (داوطلبان و ورزش)

فصل ده (جداول ورزشی)

فصل یازده (آشنایی با اخبار و رسانه)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 4 (25درصد چهارم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

فیزیولوژی ورزشی

فصل هشتم : دستگاه غدد درون ریز بدن
فصل نهم : تغذیه وفعالیت ورزشی

آمار، سنجش و اندازه گیری

فصل شش (نمرات استاندارد و انواع منحنی)

حرکت شناسی

فصل هفتم ( ضریب همبستگی )

بیومکانیک

فصل دهم ( تنه وستون فقرات )
فصل یازدهم (تجزیه وتحلیل عضلانی تمرینات تنه و انتهای تحتانی )
فصل دوازدهم (مفاهیم و عوامل اساسی بیومکانیکی )

آسیب شناسی ورزشی

توازن، تعادل و پایداری
روش های تعیین مرکز ثقل

حرکات اصلاحی

اهرمها

رشد حرکتی

جنبش شناسی زاویه ای

یادگیری حرکتی

فصل دوازدهم ( آموزش ها و نمایش ها )
فصل سیزدهم ( شرایط تمرینی)

فصل چهاردهم ( بازخورد)
فصل پانزدهم ( یادداری و انتقال )

مدیریت ورزشی

فصل دوازدهم (قوانین ومقررات مسابقات ورزشی )
فصل سیزدهم (حل مسئله وتصمیم گیری )
فصل چهاردهم (جلسات و مدیریت آن ها )

فصل پانزدهم (ارزیابی)
فصل شانزدهم ( اعزام به مسابقات ورزشی )
فصل هفدهم (اطلاعات عمومی )

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 5 (جامع مرحله اول)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 6 (جامع مرحله دوم)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 7 (جامع مرحله سوم)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی




 

 

 ثبت نام آنلاین دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

 

 جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتیمنابع مطالعاتی کنکور دکتری تربیت بدنی  اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره